ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ પાસ નું સમકક્ષતા પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટેની અરજીપત્રક.

મિત્રો,

આઈ.ટી.આઈ માં ૦૨ વર્ષ ના કોર્ષ સમયગાળો પૂર્ણ  કર્યા બાદ(ધોરણ ૮ માટે ) ધોરણ ૧૦ પાસ તેમજ (ધોરણ ૧૦ માટે ) ધોરણ ૧૨ પાસ  નું સમકક્ષતા  પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટેની અરજી ડાઉનલોડ કરવા માટે અહિયાં ક્લિક કરો.

વધુ મહત્વના ડાઉનલોડ માટે અમારી વેબસાઈટ ના ડાઉનલોડ પેજ પર ક્લિક કરો (CLICK HERE)

તેમેજ વધુ જાણકારી માટે તમારી નજીક કી આઈ.ટી.આઈ માં સંપર્ક કરો.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s