ભરતીમેળો રાજકોટ આઈટીઆઈમાં તા : ૩૦/૦૭/૧૬ શનીવાર.

ટ્રેડ : ELECTRICIAN

પોસ્ટ :  ટ્રેઈનિં ઈલેકટ્રિશયન

વર્ષ  : ૨૦૧૫ પાસ આઉટ અને ૨૦૧૬ માં ફાઈનલ સેમેસ્ટરની પરીક્ષા આપનાર માટે જ

ઉમર : ૧૮ થી ૨૬ વર્ષ.

 

કોન્ટ્રાક્ટ કંપનીનાં નામ : KONSTELEC  ENGINEERS PVT. LTD.  MUMBAI

(ELECTRICAL, INSTRUMENTATION ENGINEERING CONSULTANT AND EPC CONTRACTOR)

CONTRACT COMPANY WEBSITE: http://www.konstelec.com

વધુ વિગત જાણવા માટે વેબસાઈટ જોવી

 

પગાર : ૧ વર્ષ માટે સ્ટાઈપેન્ડ રૂ. ૭૫૦૦ થી ૮૦૦૦ અને સાઈટ ઉપર આવવા-જવા ટ્રાન્સપોર્ટેશનની ફ્રી ફેસિલીટી તેમજ સાઈટ ઉપર રહેવાની ફ્રી ફેસિલીટી

ઈન્ટરવ્યુ સ્થળ : રાજકોટ આઈટીઆઈ, આજી ડેમ  ચોકડી પાસે, ભાવનગર રોડ

તારીખ :  ૩૦/૦૭/૧૬ શનીવાર

સમય  : સવારે ૦૯ : ૦૦ કલાકે

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s